Инвеститорският контрол е лице, което се наема от възложителя и е негов представител пред изпълнителя.

Основни дейности свързани с  тази услуга са:

 • предотвратяване на излишни разходи и некоректни сделки с изпълнители

 • предотвратяване на излишни разходи и некоректни сделки с изпълнители

 • контрол върху качеството на строително-ремонтните работи и влаганите материали

 • контрол върху качеството и количеството на вложените материали

 • контрол върху оферти и актове

 • контрол и проверка на комплектността на проектната, конструктивната и архитектурна документация, свързана с изпълнението на строителните работи

 • контрол за изпълнението на проектната документация

 • координация и контрол на подизпълнители

 • изготвяне на линейни графици за строителния процес и контрол за тяхното изпълнение

 • осъществяване на организационни връзки и взаимоотношения с органите на строителния надзор, строителните техници на обекта, както и с ръководители от други специалности

 • други възложени задачи от Инвеститора, свързани със строителните работа

С натрупания опит в строителството и ремонтите, както и притежаването на необходимата квалификация и образование, Мелаинвест и Партньори ООД покрива изцяло изискванията за заемане на тази длъжност, гарантирайки качество и ефективност.